REGULAMIN E-SPRZEDAŻY

§ 1. Strony transakcji

 1. Multishoring Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: „Spółka”), zarejestrowana w Polsce pod adresem Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, jest właścicielem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem URL: sklep.pbk74.com (dalej: „Strona internetowa”) stanowiącego system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Spółka prowadzi sprzedaż wysyłkową następujących artykułów i produktów: koszulki, czapki oraz kalendarze z wizerunkiem Piotra Biesiekirskiego (dalej: „Towarów”).

 2. Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dokonujące zakupów za pośrednictwem Strony internetowej (dalej: „Nabywcy”) oświadczają, że są pełnoletni oraz dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych, niezbędną w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej.

 3. Stroną dokonującą sprzedaży Towarów w za pośrednictwem sklepu internetowego jest Spółka.

 4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady nabywania Towarów i składania zamówień za pośrednictwem Strony internetowej, zasady przyjmowania i realizacji (dostawy) zamówionego Towaru oraz koszty z tym związane, regulacje związane ze zwrotem Towaru oraz prawa i obowiązki stron zawartej umowy sprzedaży, w tym prawa i obowiązki wynikające z ewentualnej niezgodności Towaru z umową.

§ 2. Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji umów sprzedaży, zawieranych poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej są Towary wskazane w ofercie handlowej Spółki, widniejące na Stronie internetowej w chwili składania zamówienia pod warunkiem, że są dostępne w momencie przyjęcia zamówienia przez Spółkę. Opisy Towarów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie mogą być odczytywane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nabywca składając zamówienie, składa jednocześnie ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i o cechach określonych w opisie Towaru na Stronie internetowej.

 2. Aktualne informacje o dostępności i stanie magazynowym w odniesieniu do konkretnych Towarów, a także ich ceny są udostępniane Nabywcy najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową. Ceny zamieszczone na Stronie internetowej nie są stałe i mogą podlegać zmianie według decyzji Spółki, o czym Spółka będzie informował, zamieszczając nową cenę.

 3. Ceny wszystkich Towarów dostępnych na Stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich.

 4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży na Stronie internetowej. Powyższe uprawnienie Spółki nie będzie miało wpływu na prawa Nabywców, w tym na warunki zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Nabywca powinien w ramach składania zamówienia na Stronie internetowej dokonać wyboru rodzaju i ilości Towarów, formy zapłaty oraz terminu i czasu dostawy, a także wskazać miejsce dostawy Towarów.

 2. Zamówienie niektórych lub wszystkich Towarów może być objęte limitem ilości sztuk lub limitem wagowym Towarów w ramach jednego zamówienia. W przypadku, jak opisany w zdaniu powyżej, gdy podczas kompletowania zamówienia na Stronie internetowej ilość wybranych Towarów lub ich waga przekroczy dopuszczalny limit, Nabywca zostanie o tym poinformowany, najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia przez Spółkę. W takim przypadku Nabywca może zrezygnować z zamówienia lub też zrezygnować z jego części, umożliwiając jednocześnie Spółce wykonanie częściowego zamówienia, nieprzekraczającego wskazanego limitu.

 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Spółkę przyjęcia zamówienia do realizacji, w sposób szczegółowo opisany w § 5 niniejszego Regulaminu.

 4. Spółka przesyła na adres e-mail lub/oraz numer telefonu podane przez Nabywcę, potwierdzenie złożenia zamówienia.

§ 4. Sposób kontaktu z Nabywcą

 1. Najpóźniej w chwili przekazania swoich danych osobowych podczas składania zamówienia lub w celu uzyskania informacji w przedmiocie dostępności lub charakterystyki Towaru znajdującego się w ofercie handlowej Spółki, Nabywca podaje swój adres e-mail w celu umożliwienia Spółce wykonanie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), a także swój numer telefonu. Spółka kontaktuje się z Nabywcą w związku z zawartą umową lub w związku z przesłanym zapytaniem za pośrednictwem wskazanego przez Nabywcę adresu e – mail oraz/lub numeru telefonu.

§ 5. Potwierdzanie zamówień

 1. Każde zamówienie złożone przez Nabywcę w sklepie internetowym musi zostać potwierdzone przez Spółkę w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przez Spółkę jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Nabywcą, a Spółką.

 1. Niepotwierdzone przez Spółka zamówienie może zostać anulowane przez Spółkę w przypadku braku możliwości potwierdzenia realizacji z uwagi na nieprzekazanie przez Nabywcę niezbędnych danych kontaktowych lub adresu do doręczenia zamówionego Towaru, w braku dostępności wybranego przez Nabywcę Towaru lub braku odpowiedzi Nabywcy na pytania Spółki dotyczące dokonanego zamówienia, niezbędne do jego realizacji (ważna przyczyna), w szczególności kwestie związane z limitem zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Anulowanie zamówienia w formie komunikatu zostanie wysłane pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z jednoczesnym wskazaniem ważnych przyczyn anulowania zamówienia.

 2. Pomiędzy stronami nie zostaje zawarta umowa sprzedaży, ani żadna inna umowa cywilno-prawna, do momentu potwierdzenia otrzymania zamówienia Nabywcy i jego potwierdzenia przez Spółkę.

 3. Z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Spółką, z tym, że Spółka może od umowy odstąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego, 14-dniowego terminu, wyznaczonego Nabywcy będącemukonsumentem, w następstwie dopuszczenia się przez tego ostatniego zwłoki w wykonaniu zobowiązania poprzez brak zapłaty należnego wynagrodzenia. W przypadku braku dostępności zakupionego przez Nabywcę Towaru, Spółka niezwłocznie poinformuje Nabywcę o zaistniałej okoliczności, pozostawiając mu wybór pomiędzy żądaniem zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia oraz odstąpieniem od umowy i odzyskaniem wpłaconej kwoty pieniężnej.

§ 6. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony Towar może być dokonana w sposób wskazany na Stronie internetowej, w terminie do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia:

  1. przelewem przed dostawą Towaru lub

  2. kartą kredytową lub płatniczą (Visa, Mastercard) - transakcja on-line przez centrum autoryzacji kart wskazane na Stronie internetowej lub inny sposób płatności wskazany podczas realizacji zamówienia.

 2. Dla realizacji płatności w przedmiotowej formie, Spółka może korzystać z zewnętrznych dostawców usług płatniczych (Tpay). W konsekwencji, w celu dokonania płatności, Nabywca może zostać przekierowany na stronę internetową określonego dostawcy usług płatniczych. Przed dokonaniem płatności Nabywca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.

 3. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Nabywcę z wybranych form płatności pokrywa Spółka. Przedmiotowe nie dotyczy opłat i prowizji, które mogą być pobierane przez określony bank, za pośrednictwem którego Nabywca dokonuje zakupu Towaru na Stronie internetowej.

 4. Informacja o płatności zostaje wysłana Nabywcy pocztą elektroniczną przy składaniu zamówienia, na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.

 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Spółki.

 6. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Spółka dostarczy Nabywcy informacje o łącznej cenie Towarów oraz o wszelkich dodatkowych opłatach, jeśli takie mają być poniesione przez Nabywcę (transport, ewentualne inne usługi dodatkowe).

 7. Podczas dokonywania zamówienia Nabywca zobowiązany jest do oznaczenia dokumentu sprzedaży oraz podania niezbędnych informacji w przypadku żądania wystawienia faktury VAT.

§ 7. Termin realizacji

 1. Czas realizacji to czas, który liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Spółka (ale nie wcześniej niż od dnia otrzymania pełnej zapłaty za zamówione Towary) do chwili wysłania zamówienia do Nabywcy, przy czym przy liczeniu czasu realizacji zamówienia uwzględnia się wyłącznie dni robocze.

 2. W przypadku złożenia zamówienia, w skład którego wchodzi Towar niedostępny, Spółka poinformuje o tym Nabywcę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W takim wypadku, czas realizacji zamówienia ulega zawieszeniu do czasu podjęcia przez Nabywcę decyzji o oczekiwaniu na dostępność brakującego Towaru, celem realizacji całego zamówienia lub też zrealizowania zamówienia z wyłączeniem brakującego Towaru.

 3. Spółka zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w sytuacjach niezależnych od Spółki (w szczególności okoliczność siły wyższej, strajku, przerwy w dostawie mediów lub uchwalenia przepisów, które w istotny sposób utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie dostaw Towarów w sposób przyjęty przez Spółkę lub też w inny sposób utrudniają lub uniemożliwiają jego działalność w dotychczasowej formie) nie jest zdolny zrealizować zamówienia w terminie. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie poinformowany bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w drodze kontaktu telefonicznego.

§ 8. Dostawa towaru

 1. Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa Towarów jest realizowana tylko na wybranym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Nabywca przed złożeniem Zamówienia może sprawdzić czy interesujący go obszar jest objęty dostawą Towarów za pośrednictwem Strony internetowej, a w braku takiego modułu na Stronie internetowej lub chwilowej jego niedostępności, Nabywca może skierować pytanie w tym zakresie do Spółki, który powinien udzielić odpowiedzi bez zwłoki.

 3. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich, działających na zlecenie Spółki. 

 4. Koszty związane z dostarczeniem zamówionego Towaru ponosi Nabywca, w szczególności w zakresie, w jakim chodzi o opłaty za dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

 5. Koszt dostawy Towarów zależy od wybranego sposobu dostawy (jeśli Spółka aktualnie oferuje większą ilość możliwych do wyboru sposobów dostawy), wartości brutto zamówienia (bez kosztów dostawy i po uwzględnieniu ewentualnych rabatów, jeśli takie w określonym czasie są oferowane przez Spółka) oraz od terminu i przedziału czasowego dostawy.

 6. Opłaty za dostarczenie przesyłki zawierającej zamówiony Towar są podawane Nabywcy bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia.

 7. Ewentualna zmiana warunków dostawy (w stosunku do pierwotnie ustalonych), dokonana przez Nabywcę już po wysyłce towaru z magazynu Spółki, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały wyłącznie Nabywcę. Dodatkowe koszty dostawy powinny być uzasadnione, m.in. decyzją firmy kurierskiej.

 8. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki na Nabywcę przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.

 9. Odbierając Towar, Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

 10. Nabywca, składając zamówienie zobowiązuje się do tego, że on lub osoba przez niego upoważniona będzie obecna pod adresem dostawy w wybranym przez Nabywcę podczas składania zamówienia terminie i przedziale czasowym. Spółka dokłada największych starań, by dostawa zamówienia była realizowana w wybranym przez Nabywcę terminie i przedziale czasowym. Nie ma możliwości zastrzeżenia dokładnej godziny dostawy zamówienia.

 11. W przypadku niedostarczenia zamówienia z powodu nieobecności Nabywcy w wybranym przez niego podczas składania zamówienia terminie i przedziale czasowym pod adresem dostawy, zamówienie zostanie anulowane, a kwota, którą Nabywca zapłacił z tytułu zamówienia zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.

 12. Spółka ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad.

 13. W przypadku gdy dostarczenie zamówionego Towaru nie będzie możliwe z powodu braku możliwości dojazdu pod wskazany adres na skutek przeszkód, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności, takich jak np. wydarzenie sportowe odbywające się w pobliżu  adresu dostawy lub zakaz ruchu na drodze dojazdowej do adresu dostawy, obowiązującego w godzinach realizacji zamówienia wskazanych przez Nabywcę, bądź przekazanych Nabywcy przez Spółka, zamówienie zostanie anulowane, a wpłacona przez Nabywcę kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana. W sytuacji jak opisana powyżej, Spółka dysponuje również uprawnieniem do skontaktowania się z Nabywcą celem uzgodnienia innej daty doręczenia Towaru, jeśli, mając na uwadze okoliczności faktyczne, będzie to możliwe.

 § 9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeśli Nabywcą jest konsument lub podmiot, o którym mowa w ust. 2 poniżej, ma on prawo odstąpić od zawartej ze Spółką umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej.

 2. Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: „PKU”), przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w rozdziale 4 PKU (dotyczące prawa odstąpienia od umowy w określonych przypadkach), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Zgodnie z PKU,  Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, jak również przedsiębiorca, który zawiera umowę nie mającą charakteru zawodowego (dalej łącznie jako: „Uprawniony”), ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Spółki, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wyszczególnionych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 PKU, w terminie 14 dni od daty:

 1. objęcia Towaru w posiadanie przez Uprawnionego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której Spółka wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, chyba że umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 2. zawarcia umowy - dla pozostałych umów.

 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Spółką, Uprawniony zobowiązany jest poinformować Spółka o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną przed upływem 14-dniowego terminu).

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Spółka zwróci Uprawnionemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Uprawnionego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółka). Niezależnie od powyższego, Spółka ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

 3. Spółka dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Uprawniony użył dokonując płatności za zwrócony Towar. Wyjątek od powyższego może stanowić sytuacja, gdy Uprawniony zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

 1. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z akcesoriami, opakowaniem i jakimikolwiek dodatkami, stanowiącymi jego integralną część). Uprawniony odpowiada za zmniejszenie wartości odsyłanego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uprawnionemu w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 PKU. Odnosi się to przede wszystkim do Towarów:

 1. które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia,

 2. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 4. którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 5. będących dziennikami, periodykami lub czasopismami.

§ 10. Uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi i gwarancji

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Nabywca może złożyć reklamację z tytułu rękojmi lub gwarancji.

 2. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych Towarów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku Towarów objętych gwarancją, Spółka wydaje Nabywcy wraz z Towarem oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta.

 4. W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji z tytułu gwarancji, reklamacje rozpatruje gwarant zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

 5. Nabywca jest zobowiązany do podania w zgłoszeniu reklamacyjnym danych, które umożliwią Spółce zidentyfikowanie zamówienia, Nabywcy który go zamówił oraz daty dokonania zamówienia. W tym celu, Nabywca powinien przekazać Spółce następujące dane w celu umożliwienia należytego rozpatrzenia reklamacji:

  1. dane Nabywcy, w tym adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiające Spółce na komunikację z Nabywcą, celem ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji,

  2. numer zamówienia,

  3. opis wady Towaru,

  4. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).

 6. Jeśli reklamacja została złożona przez Nabywcę z tytułu gwarancji, termin rozpatrzenia reklamacji wynika z warunków oświadczenia gwarancyjnego.

 7. Nabywca zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest Uprawniony (konsument lub też przedsiębiorca, który zawiera umowę niemającą zawodowego charakteru) – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Powyższy termin może się różnić, jeśli względem określonych produktów lub z uwagi na szczególne okoliczności, czas rozpatrzenia reklamacji, wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa jest krótszy.

 8. Spółka nie jest zobowiązany i nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeżeli wskutek złożenia reklamacji wniesionej przez Nabywcę będącego konsumentem, spór pomiędzy Spółką a Nabywcą nie został rozwiązany, Spółka przekazuje Nabywcy będącemu konsumentem, na papierze lub innym trwałym nośniku, oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Multishoring Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000421156, NIP: 5272677452. REGON: 146128770 ("Spółka").

 2. Nawiązanie kontaktu ze Spółką w celu podjęcia przez nią działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i realizacji zamówienia, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Od momentu zawarcia umowy (złożenia zamówienia), przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 3. Dane osobowe przekazane przez Nabywcę w procesie realizacji zamówienia są danymi niezbędnymi do jego realizacji i będą przetwarzane przez Spółka w celu wykonania zawartej umowy.

 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Spółka dokonywane jest zgodnie z postanowieniami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), jak również ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).  W związku z celami, dla których Spółka przetwarza dane osobowe Nabywców, odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z umowy (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub firmy wykonujące usługi związane z wykonaniem umowy jak np. firmy transportowe), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora, np. dostawcy usług IT, biura rachunkowe, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.

 5. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach gdy jest to dopuszczalne z uwagi na stan faktyczny oraz obowiązki prawne spoczywające na Spółkce), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych). Nabywca ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na podstawie zgody (np. Nabywca skontaktował się ze Spółką w celu uzyskania informacji na temat Towaru), cofnięcie przez Nabywcę zgody do przetwarzania jego danych osobowych nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przez administratora przed cofnięciem zgody.

 7. Nabywca może wyrazić zgodę na  otrzymywanie od Spółki informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu).

 8. Nabywca może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Spółka  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego.

§ 12. Zasady sprzedaży towarów z zastosowaniem odwrotnego obciążenia VAT

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr 177; poz. 1054 z późn. zm., dalej: „Ustawa o VAT”) umowa sprzedaży Towarów z określonego asortymentu Spółki na łączną kwotę przekraczającą 20.000,00 zł netto , dokonana na rzecz przedsiębiorcy zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, podlega mechanizmowi tzw. odwrotnego obciążenia VAT. W konsekwencji powyższego, niniejszy paragraf Regulaminu reguluje zasady sprzedaży Towarów w sytuacji, gdy Nabywca zamierza dokonać jednorazowego zakupu Towaru na kwotę powyżej 20.000,00 zł netto, zakładając, że zakup ten miałby zostać potwierdzony fakturą VAT oraz:

  1. transakcja nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT, tj. nie dotyczy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku;

  2. Nabywca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 Ustawy o VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny;

  3. łączna wartość sprzedanych Towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20.000 zł netto.

 1. Nabywca, zamierzający dokonać zakupu Towarów na łączną kwotę 20.000,00 zł netto, która to transakcja miałaby zostać potwierdzona fakturą VAT, zobowiązany jest do wysłania wstępnego zamówienia na adres e-mail Spółki, wskazany na Stronie internetowej wraz ze skanami dokumentów, o których mowa w ust. 3 poniżej. Nabywca jest następnie zobowiązany do niezwłocznego przesłania oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 3 poniżej na adres Spółki, wskazany na Stronie internetowej.

 2. Nabywca w celu dokonania transakcji, o której mowa w ust. 1 powyżej jest zobowiązany do wysłania na adres elektroniczny, a następnie wskazany w ust. 2 powyżej, następujących dokumentów:

 1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Centralnej Informacji Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk elektroniczny),

 2. odpis postanowienia potwierdzającego rejestrację Nabywcy jako podatnik VAT czynny (VAT-5) (nie starszy niż 3 miesiące od daty wydania);

 3. podpisane przez Nabywcę lub osobę należycie przez Nabywcę umocowaną oświadczenie w zakresie opodatkowania VAT transakcji dostawy towarów jak również oświadczenie w zakresie wskazania Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Nabywcy

 1. Spółka, niezależnie od wszelkich pozostałych uprawnień przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu oraz na mocy prawa, ma prawo do zwrócenia się do Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego dla Nabywcy, aby potwierdzić status Nabywcy jako czynnego podatnika VAT (procedura wskazana w art. 96 ust.13 ustawy o VAT)

 2. W sytuacji przejścia przez Nabywcę pozytywnej weryfikacji, w następstwie przesłania i analizy dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Spółka poinformuje Nabywcę o dalszej procedurze sprzedaży Towaru.

 3. Po dokonaniu zapłaty za Towary przez Nabywcę, Spółka wystawi na Nabywcę fakturę bez podatku VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu zakupu Towarów na zasadach określonych w niniejszym dokumencie jest Nabywca.

 4. Spółka jest uprawniony do dochodzenia od Nabywcy odszkodowania za wszelkie szkody, które będą następstwem przedstawienia nieprawdziwych, niepełnych lub sfałszowanych dokumentów wskazanych w ust. 3 powyżej lub złożenia przez Nabywcę niezgodnych z prawdą lub niekompletnych oświadczeń

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:

 1. spowodowanych działaniem siły wyższej,

 2. zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółka lub zaprzestania prowadzenia przez Spółka działalności gospodarczej,

 3. zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,

 4. z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi w Spółce, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Nabywców lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.

 1. Wszystkie prezentowane na Stronie internetowej zdjęcia Towarów i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe lub mogą być objęte prawami autorskimi, przysługującymi osobom trzecim, a ich dalsze używanie, wykorzystywanie i prezentacja w części lub w całości są zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych osób.

 2. Spółka nie wypożycza oferowanych Towarów do testowania, w związku z czym niedopuszczalne jest zawieranie umów na próbę lub innych podobnych umów nienazwanych, jak np. umowy na testowanie Towaru lub sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki co nie wyłącza uprawnień Nabywców będących konsumentami w tym zakresie.

 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po jego opublikowaniu na Stronie internetowej, w szczególności dotyczy to zmiany cen Towarów.

 6. Do umowy zawartej między Spółką, a Nabywcą stosuje się Regulamin obowiązujący i opublikowany na Stronie internetowej w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowiązania przez którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na treść już zawartej umowy ani prawa i obowiązki stron. 

 7. Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu będą sprzeczne lub nie dające się pogodzić z przepisami dotyczącymi uprawnień Konsumentów, w szczególności z przepisami ustawy o prawach konsumenta lub będą stanowić niedozwolone postanowienie umowne, wówczas takie postanowienia nie będą stosowane jedynie wobec konsumentów i wobec nich uważane będą tak jakby nie zostały w niniejszym Regulaminie zastrzeżone. Postanowienia ust. 8 znajdą odpowiednie zastosowanie względem przedsiębiorców, zawierających umowę niemającą charakteru zawodowego, w zakresie w jakim wynika to z brzmienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Niniejszy Regulamin objęty jest ochroną prawno-autorską i jego kopiowanie, powielanie w całości i w części bez zgody uprawnionych osób jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, co w konsekwencji może grozić wytoczeniem powództwa przeciwko naruszającemu te prawa.

 9. Spółka może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Stronie internetowej bez konieczności uprzedniego zawiadamiania jej użytkowników oraz Nabywców Towarów, czy osób trzecich w tym zakresie, w szczególności może usunąć ze Strony internetowej dostępne Towary, zmienić wskazane ceny lub inne elementy dotyczące prezentowanych Towarów jak i dodać opisy czy funkcje dla poszczególnych Towarów, może wprowadzić nowe Towary, może wprowadzić, zmienić lub usunąć promocje, wyprzedaże itp. Zmiany na Stronie internetowej obowiązują od daty ich opublikowania na Stronie internetowej i nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed ich opublikowaniem.